PRAVILNIK O DODJELI POTPORE UDRUŽENJIMA U RIBARSTVU U 2014. GODINI – NN 123

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA Odjel za organizaciju rada cehova Ilica 49, 10000 Zagreb PRIMA : § POK-ovi § Udruženja obrtnika § Ceh za ribarstvo i akvakulturu Poštovani Obavještavamo Vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (>Narodne novine<, broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donio PRAVILNIK O DODJELI POTPORE UDRUŽENJIMA U RIBARSTVU U 2014. GODINI Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 123/14. ,a stupa na snagu 29.10.2014. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih i bespovratnih novčanih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske u cilju sufinanciranja djelovanja i razvoja udruženja u ribarstvu. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja. Potpora se provodi sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (>Narodne novine< Međunarodni ugovori, br. 2/2012 i 9/2013) sukladno kojem je Ministarstvo dostavilo Europskoj komisiji popis postojećih državnih potpora u ribarstvu. Ulaganje za koje se traži potpora na temelju ovog Pravilnika i Natječaja mora biti ostvareno nakon 1. listopada 2013. godine. Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske prije isplate dodijeljenih novčanih sredstava. Korisnik potpore ne smije biti vlasnički povezan s izvođačima radova i/ili dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja. Na temelju ovog Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede će u 2014. godini raspisati Natječaj za sljedeće mjere: 1. Mjera 1.: Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata; 2. Mjera 2.: Kupnja opreme; 3. Mjera 3.: Kupnja specijaliziranih vozila; 4. Mjera 4.: Marketinške aktivnosti; 5. Mjera 5.: Plaća upravitelja i/ili plaća/e djelatnika zaposlenog/ih u ribarskoj zadruzi; 6. Mjera 6.: Certificiranje ribolova u segmentu ulova male plave ribe certifikatom >Marine Stewardship Council – environmental standard for sustainable fishing<. Prijava se podnosi na temelju Natječaja. Natječaj će se objaviti u >Narodnim novinama< i na službenim web-stranicama Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo). Natječajem se određuje sljedeće: a) predmet Natječaja, b) dokumentacija koja čini Prijavu, c) posebni uvjeti koje korisnici moraju zadovoljavati po Mjerama, d) prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi ulaganja, e) rokovi, uvjeti i način za podnošenje Prijava, f) način isplate potpore. Prijave se podnose na obrascu koji se nalazi u Prilogu I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, zajedno s dokumentacijom propisanom u Natječaju, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju. Popis korisnika te iznos isplaćene potpore bit će objavljen na službenim internetskim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo). Ministarstvo poljoprivrede raspisat će Natječaj za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2014. godini u roku od 10 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.