O udruženju obrtnika

Udruženje obrtnika Korčula – Lastovo je samostalna stručno-poslovna organizacija obrtnika koja u skladu sa Zakonom o obrtu i Statutom HOK-e i Udruženja obrtnika Korčula – Lastovo promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na području grada Korčule , te općina Lumbarda , Smokvica , Blato , Vela Luka i Lastovo.

Pravni okvir za djelovanje Udruženja određen je u člancima 55.-73. Zakona o obrtu, a sukladno čl. 60 st. 6. Zakona, članstvo u Udruženju obrtnika je obvezno, i to za obrtnike, trgovce pojedince i trgovačka društva koja obavljaju trgovačku djelatnost, a koji imaju sjedište na teritorijalnom obuhvatu Udruženja.

Statut udruženja

Statutom Udruženja uređuju se zadaće i poslovi Udruženja, a naročito: sadržaj rada; organizacija i teritorijalni obuhvat Udruženja; ostvarivanje interesa članova u Udruženju; prava, obveze i odgovornosti članova; postupak donošenja i izmjene Statuta i drugih općih akata; tijela Udruženja, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja i razrješavanja i trajanja mandata; način odlučivanja u tijelima Udruženja, oblici, organiziranje rada u Udruženju, a napose organiziranje i zadaci Stručne službe Udruženja; zastupanje i predstavljanje Udruženja, sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s tijelima jedinice lokalne samouprave i drugim organizacijama, javnost rada i informiranje, i osiguranje sredstava za rad Udruženja.

Pročišćeni tekst Statuta UO Korčula – Lastovo

Tijela udruženja

Tijela Udruženja su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik.
Udruženje obrtnika Korčula – Lastovo okuplja oko 500 članova koji obavljaju različite djelatnosti, a unutar Udruženja djeluju kroz tijela Udruženja i sekcije. Sekcije su razvrstane na najbrojnije djelatnosti (sekcija ugostitelja, trgovaca, ribara,proizvodnog zanatstva, frizera, prijevoznika i intelektualnih djelatnosti).