Objavljen Javni poziv Ministarstva turizma ” Konkurentnost turističkog gospodarstva “

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 31. svibnja 2022. godine Javni poziv za program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ .

 

Cilj poziva je podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta, te razvoj održivog, inovativnog, konkuretnog i otpornog turizma.

 

Na poziv se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

 

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od dvije mjere.

 

Kroz mjeru A podupire se povećanje standarda, kvalitete, dodatne ponude, održivosti i sigurnosti smještajnih objekata vrste hoteli i kampovi te postojećih ili novih ugostiteljskih objekata na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište, objekt za robinzonski smještaj), sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti, kao što su: podizanje kvalitete, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje smještajnih kapaciteta, ulaganje u povećanje sigurnosti kroz digitalizaciju i automatizaciju poslovanja i opremanje objekata automatskim vanjskim defibrilatorom, poboljšanje uvjeta za osobe s invaliditetom, ulaganja u e-punionice za električna vozila, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, te razvoj etno, tradicijskih, lovnih, ribolovnih, konjičkih i drugih dodatnih sadržaja na poljoprivrednim gospodarstvima.

 

Mjera B je usmjerena na pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-moslavačke županije kako bi se čim prije omogućilo saniranje posljedica potresa (isključujući konstrukcijsku obnovu građevine) i nastavak poslovanja postojećih ugostiteljskih objekata kroz financiranje opremanja i sanacije unutrašnjeg prostora ugostiteljskog objekta, nabavu opreme i strojeva potrebnih za rad ili preseljenje ugostiteljske djelatnosti u drugi (zamjenski) prostor.

 

Javni poziv otvoren je do 20. lipnja 2022. godine do 24.00 sati. Prijave se podnose online, putem prijavnog obrasca KTG/2022 koji je dostupan na ovome linku <https://lag5.us3.list-manage.com/track/click?u=c2ea6255e95561e2901ff0074&id=2fffc14452&e=028fd01201> .

 

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr <mailto:potpore-ktg@mints.hr?subject=KTG2022>  Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A1, A2, A3 ili B)

 

Za tehničku podršku u ispunjavanju obrasca prijave KTG 2022 pošaljite upit na: pmo-hd@infodom.hr <mailto:pmo-hd@infodom.hr> Odgovori na upite bit će poslani u najkraćem mogućem roku prema redoslijedu primanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Posljednji dan za slanje upita je 20. lipnja 2022. godine do 13 sati.

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

cjelozivotno obrazovanje za podzetnistvo zicer plavi ured

Predmet javnog poziva

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu.

Iznos proračunskih sredstava

U proračunu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

Korisnici

Ovaj poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi prijavitelji po ovom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • imaju prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta, osim subjekata osnovanih u 2021. i 2022. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih),
 • imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće,
 • njihovi povezani subjekti imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće,
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti sukladno Uredbi (EU) br. 1407/2013,
 • imaju (kao i njihovi povezani subjekti subjekti) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti,
 • nisu (kao niti njihovi pojedinačni vlasnici i povezani subjekti) poduzetnici u teškoćama, nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Fizičke osobe su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Programu ukoliko su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Namjena sredstava

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. godine s osnove:

 • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08),
 • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik,
 • polaganja naučničkog ispita,
 • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika,
 • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Iznos potpore

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00 /1.500,00 kuna,
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna,
 • Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna,
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita najviše – 5.400,00 kuna,
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) stvarni troškovi školarine,
 • Polaganje naučničkog ispita – 1.200,00 kuna,
 • Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju – 800,00 kuna,
 • Završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu – 2.000,00 kuna,
 • Izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja/obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora prema stvarnim troškovima.

Intenzitet potpore i način isplate

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva se isplaćuju korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore nakon dostave Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Način i rok podnošenja prijave

Prijave se zaprimaju od 11. travnja 2022. godine, a otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2022. godine.

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

Potpora se odobrava korisnicima koji udovoljavaju propisanim uvjetima prema redoslijedu zaprimanja prijava do konačne raspodjele ukupnog iznosa osiguranih proračunskih sredstava.

 

Više informacija o ovom pozivu pročitajte na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Objavljeni pozivi ” Komercijalizacija inovacija ” i ” Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. travnja dva poziva na dostavu projektnih prijedloga za mikro, male i srednje poduzetnike – “Komercijalizacija inovacija” i “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”.

Potpora u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” namijenjena je mikro, malim i srednjim poduzetnicima usmjerenima na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Ovdje se radi o poticanju ulaganja neophodnih za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja, za proizvode i usluge koji su u fazi spremnosti za tržište. Ukupna alokacija Poziva iznosi 380 milijuna kuna, a iznosi potpore koja se može dodijeliti poduzetnicima kreću se između 760.000 kuna i 5.320.000 kuna.

Prijave na Poziv „Komercijalizacija inovacija“ zaprimaju se od 20. svibnja 2022.

Neke od ključnih aktivnosti prihvatljivih za financiranje u sklopu ovog poziva su namijenjene dovršetku inovacija koje su u visokom stupnju razvijenosti i njihovoj pripremi za komercijalnu proizvodnju uključujući zaštitu intelektualnog vlasništva i plaće zaposlenih na projektu, savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije, ali i nabavu novih strojeva, opreme i sl. neophodnih za provedbu projekta.

Pozivom “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća” poticat će se investicije novoosnovanih mikro, malih i srednjih poduzeća (starost poduzeća do 5 godina) koja razvijaju inovacije bazirane na znanju ili visokim tehnologijama. Riječ je o projektima čiji se proizvodi i usluge nalaze u pred-komercijalnoj fazi i zahatijevaju dodatna financijska ulaganja za dovršetak tehnološke spremnosti. Ukupna alokacija poziva iznosi 141 milijun kuna, a iznosi potpore koja se može dodijeliti kreću se između 200 tisuća kuna i 1 milijun kuna. Prihvatljivi troškovi uključuju kupnju opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga za razvoj inovacije. Usporedno s financiranjem, korisnici će u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije biti obvezni proći osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke.

Prijave na Poziv „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ zaprimaju se od 1. lipnja 2022.

Potencijalni prijavitelji za oba poziva će moći započeti s radom na svojim projektnim prijedlozima online u sustavu eNPOO od 20. travnja 2022.

Ova dva poziva se objavljuju u modalitetu trajno otvorenih poziva, što znači da se određuje početni rok za podnošenja projektnih prijedloga, a postupak dodjele započinje odmah po zaprimanju projektnog prijedloga. Udovoljenje svim uvjetima poziva, doprinos zadanim pokazateljima poziva i pozitivna ocjena kvalitete preduvjet su da bi projekt bio predložen za financiranje.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske – Otvoreni Javni pozivi (gov.hr)

 

C1.1.2. R2-I3_UzP_Novoosnovani

C1.1.2. R2-I5_UzP_ Komercijalizacijati

Informer – emisija o promoviranju obrtništva

Poštovani obrtnici ,

obavještavamo vas da je Nova TV započela sa emitiranjem obrtničkih promocija jednom mjesečno.

Informer emisija objavljuje i promovira pozitivne priče o obrtnicima i obrtništvu  , a radi se o suradnji Hrvatske obrtničke komore sa navedenom tv kućom koja će se odvijati do prosinca mjeseca 2022. godine.

Prvu emisiju koja je emitirana 26. veljače 2022. godine možete pogledati na poveznici ;

https://www.presscut.hr/videoclip/MP4/2022/2022-02/2022-02-26/VideoClip_C310208B-565D-4616-9994-47BC0739C85E_4681297.mp4

Polaganje majstorskih ispita u proljetnom ispitnom roku

POLAGANJE MAJSTORSKIH ISPITA U PROLJETNOM ISPITNOM ROKU – KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU 11. VELJAČE

Obrtnička komora Dubrovačko – neretvanske županije organizira polaganje majstorskih ispita tijekom travnja i svibnja. Obavještavamo sve zainteresirane kandidate, koji ispunjavaju uvjete za pristup polaganju majstorskog ispita, da svoje prijave mogu predati zaključno do petka, 11. veljače u Obrtničku komoru Dubrovačko – neretvanske županije.

Ispit će se održati u periodu od 29. ožujka do 8. svibnja 2022.

Diplomom o majstorskom zvanju donosi niz prednosti, dokazuju se kompetencije za samostalan stručni rad, za vođenje poslovanja ili otvaranje vlastitog obrta ili trvtke. Ista je priznata u zemljama Europske unije.

Sve detaljnije informacije vezane za uvjete polaganja ispita i način prijave mogu se naći na stranici Komore www.du-hok.net, u komorskom uredu – Vukovarska 16, tel. 323-550, kontakt osoba: savjetnica za obrazovanje Jelena Svetac ili putem e-maila: obrazovanje-du@hok.hr.

Stručna suradnica za obrazovanje:

Jelena Svetac

Obrtnička komora Dubrovačko – neretvanske županije

Vukovarska 16, p.p. 150, 20000 Dubrovnik

Tel/fax: 020/323 550

E-mail: obrazovanje-du@hok.hr

jelena.svetac@hok.hr

web: www.du-hok.net

 

 

Program zadržavanja radnih mjesta u 2022. godini

Program Zadržavanja radnih mjesta nastavlja se u 2022. godini novim mjerama za siječanj i veljaču.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o dvije nove mjere – Programu zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za siječanj 2022. te o mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za veljaču 2022.

Potporu za siječanj mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za siječanj uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31. ožujka 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Potpora za siječanj može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

U sklopu Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za veljaču 2022. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2022. godine za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 28. veljače 2022. godine do zaključno 24. ožujka 2022.

Potporu za veljaču mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za veljaču uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31. ožujka 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Potpora za veljaču može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. siječnja 2022. godine.

Ostali kriteriji dodjele potpore dostupni su na webu Programi ZRM.

Izvor: https://mjera-zrm.hzz.hr/zadrzavanje-radnih-mjesta/

Potpora Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu

Potpora Skraćivanje radnog vremena za 2022. godinu ima za cilj očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla.

Upravno vijeće HZZ-a donijelo je odluku o usvajanju nove mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena. Odlučeno je i o manjim izmjenama unutar mjera Stalni sezonac, Samozapošljavanje i Proširenje poslovanja te Biram Hrvatsku.

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena, ciljana skupina poslodavaca koji mogu koristiti ovu mjeru su svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, a kako su definirani Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr Neprofitne organizacije koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati i to do najviše 50% radnih sati prema kalendaru radnog vremena.

Na godišnjoj razini radnika i/ili poslodavca u prosjeku ne može biti više od 50% godišnjeg fonda radnih sati na mjeri skraćenog radnog vremena.

Zahtjev za potporu podnosi se u tekućem mjesecu za naredni mjesec, a iznimno se zahtjev za potporu za siječanj i veljaču 2022. godine podnosi do 28. veljače 2022. godine.

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. Ako je radni proces definiran po poslovnim jedinicama može se priznati pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati i u određenoj poslovnoj jedinici, s tim da se mjera može koristiti samo za radnike koji rade u toj poslovnoj jedinci. U navedenom slučaju minimalan pad po određenoj poslovnoj jedinci mora biti minimalno 20%. Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan sa određenim privremenim poremećajima u proizvodno- poslovnom procesu. Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 2019. godine. Iznimno, za siječanj i veljaču 2022. godine navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Poslodavac uz pad prihoda/primitaka u usporednim razdobljima mora dokazati i jedno od sljedećeg:

 • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
 • privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova
 • privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Pad prihoda/primitaka dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koju će poslodavac dostaviti Zavodu svaki mjesec za koji traži potporu, na propisani način.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 20% u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec koji prethodi mjesecu prijave temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec koji prethodi mjesecu prijave Poreznoj upravi.

Vezano uz izmjene u drugim mjerama aktivne politike zapošljavanja, dopunjena je mjera Stalni sezonac u dijelu Visina subvencije i izvršena potrebna korekcija u dijelu Dokumentacija. Unutar mjera Samozapošljavanje i Proširenje poslovanja napravljene su neznatne korekcije koje ne utječu na prethodno usvojene uvjete, a radi jasnijeg definiranja samih uvjeta. U mjeri Biram Hrvatsku ciljana skupina 1. dopunjena je na način da su prihvatljivi povratnici iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Izvor: https://www.hzz.hr/

Mjera skraćivanja radnog vremena za obrtnike

Poštovani,

 

nastavno na upite vezane uz mogućnost primjene HZZ mjere skraćivanja radnog vremena na obrtnike, dostavljamo informaciju kako slijedi.

 

Mjera skraćivanja radnog vremena namijenjena je poslodavcima koji očekuju pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih na puno radno vrijeme minimalno 10% do maksimalnih 50%.

Ciljana skupina radnika jesu radnici zaposleni na puno radno vrijeme kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Novine u odnosu na mjeru iz 2021. godine jesu:

– maksimalno skraćivanje mjesečnih radnih sati do 50% ukupne mjesečne satnice

– iznos potpore do 2.000 kn po radniku

– nema kriterija minimalnog broja radnika

– nema kriterija NKD djelatnosti.

Uz mjeru je priložena tablica iznosa sufinanciranja ovisno o broju radnih sati te postotku radnog vremena te su poslodavci obavezni dostavljati Evidenciju o radnom vremenu radnika za svaki mjesec.

 

S obzirom da obrtnici nemaju ugovor o radu, nemaju propisano radno vrijeme, ne vode evidenciju o radnom vremenu, oni zapravo nemaju čime dokazati koliko stvarno rade te se ova mjera na njih ne može primijeniti.

 

Za ažurne informacije pratite nas na www.hok.hr, ukoliko želite zaprimiti automatske  i točne obavijesti važne za Vas i Vašu djelatnost, prijavite se OVDJE.

Najnovije informacije objavljujemo i na našoj FACEBOOK stranici.

 

S poštovanjem,

 

Sanja Martinovsky
Odjel za gospodarstvo i savjetovanje

Hrvatska obrtnička komora

T: +3851 4806 633
E: sanja.martinovsky@hok.hr | www.hok.hr
Ilica 49, Zagreb
 

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja 2022. godini

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu ( Narodne novine  127/2021 ).

Nove_osnovice_za_obračun_doprinosa_za_obvezna_osiguranja_2022 

HOK – obrtnik plus , iskoristite pogodnost koje osigurava HEP Opskrba za sve obrtnike

Drage obrtnice i obrtnici,

od 1. siječnja 2022. godine očekuje se značajno povećanje cijena električne energije posebice kod usluge Zajamčena opskrba, među kojima ima i obrtnika. Kroz projekt HOK Obrtnik plus možete osigurati povoljnije cijene, stoga se zaštite se od cjenovnog udara koji se očekuje.

Tko su korisnici usluge Zajamčena opskrba  – Sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj sve pravne osobe slobodno odabiru opskrbljivača električnom energijom. U ovom trenutku registrirano ih je 7. Ako pravna osoba ne odabere tržišnog opskrbljivača, tada njegovu opskrbu obavlja HEP Elektra, kao tvrtka koja obavlja uslugu zajamčene ili univerzalne opskrbe kupca. Takva opskrba u pravilu je skuplja od tržišnog modela opskrbe.

Cijena Zajamčene opskrbe električnom energijom korigira se za svako tromjesečje, a osnova za izračun cijena je tržišna cijena električne energije u tromjesečju koje prethodi primjeni novih cijena.

Pozivamo vas da iskoristite pogodnosti koje vam je osigurala Hrvatska obrtnička komora i kroz sklapanje ugovora prema trenutno važećem Dodatku 4 Sporazuma o suradnji s HEP Opskrbom osigurate si povoljniju cijenu i zaštitite se od značajnog povećanja koje se očekuje u idućoj godini zbog nepovoljnih kretanja na tržištu (poremećaji uzrokovani COVID-19 pandemijom, poremećaji u opskrbnim lancima, drastičan porast cijena energenata koji sudjeluju u proizvodnji električne energije, relativno skupa energija iz obnovljivih izvora energije…).
Kroz projekt HOK Obrtnik plus obrtnicima se osiguravaju najpovoljnije cijene i uvjeti koji se mogu ponuditi u trenutku ugovaranja.

Naime, ugovori se sklapaju na rok od 2 godine i HEP Opskrba jamči ugovorenu cijenu za obje godine, do isteka ugovora. Za članice HOK-a kojima ističe ugovor ili koji prvi puta ulaze u ugovorni odnos HEP Opskrba korigira uvjete svaka 3 mjeseca.

Ističemo da za obrtnike koji imaju potpisan ugovor HEP Opskrba će, bez obzira na očekivani značajni porast cijena, ispoštovati svoju ugovornu obavezu u pogledu komercijalnih uvjeta sve do isteka ugovora o opskrbi.

Za buduće ugovore o opskrbi koji će se primjenjivati s datumima u 2022. i 2023. ponuđena cijena će biti viša, ali će HEP Opskrba sa svoje strane uložiti maksimalne napore i angažman kako bi i takva cijena bila najpovoljnija na tržištu.

ZA OSTVARIVANJE POPUSTA:

1.Kontaktirajte HEP Opskrbu i zatražite svoju neobvezujuću ponudu.

2.Potpisane ugovore pošaljite na adresu HEP Opskrbe.

Za sve informacije nazovite besplatni broj 0800 5255 ili pošaljite e-mail upit na obrtnik@hep.hr

Najniža cijena struje za obrtnike