Potpore u ribarstvu

Predmet: Provedba modela u okviru postojeće državne potpore u ribarstvu sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji – informacija, dostavlja se Poštovani, sukladno odredbama Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Hrvatskoj je nakon ulaska u Europsku uniju omogućeno zadržavanje postojećih potpora u ribarstvu tijekom sljedeće tri godine, nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, pod uvjetom da Republika Hrvatska obavijesti Europsku komisiju najkasnije do 1. studenog 2013. godine o modelima potpore koje namjerava zadržati nakon ulaska u EU, a koji je bio i jedan od zahtjeva i Zaključaka s 18. Susreta ribara održanog u Hvaru, od 17. do 19. listopada 2013. godine. “Tražimo od resornog Ministarstva poljoprivrede da do 1. studenoga 2013. godine podnese zahtjev Komisiji EU, da se u naredne tri godine nastave isplaćivati poticaji u ribarstvu na način kako je to bilo do ulaska Hrvatske u EU, tj. do 1. srpnja 2013. godine.” ( Zaključak s 18. Susreta ribara ) Ministarstvo poljoprivrede dostavilo je Europskoj komisiji u navedenom roku popis potpora u ribarstvu koje namjerava zadržati tijekom sljedeće tri godine, a to su: 1. održavanje eko sustava ribnjaka, 2. razvoj ribarskih zadruga, 3. sufinanciranje dijela troškova zbog otežanih uvjeta i povećanih troškova poslovanja u ribarstvu, 4. tržišna kompenzacija, 5. model poticanja proizvodnje u ribarstvu, 6. otkup povlastica ili alata unutar povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, 7. potpore investicijama u ribarska plovila. Osim ovih državnih potpora, Europskoj komisiji prijavljeni su i : 1. modeli potpora u ribarstvu koji su se provodili od strane regionalne i lokalne uprave i samouprave, 2. potpore koje su se provodile u obliku subvencionirane kamate putem kreditnih plasmana preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Temeljem članka 59. Zakona o morskom ribarstvu (“Narodne novine”, br. 81/13), nadležno tijelo za praćenje državnih potpora u sektoru ribarstva je Ministarstvo poljoprivrede, a istim člankom navedenog Zakona utvrđen je jedinstven pravni temelj, na temelju kojeg će se donijeti pravilnici za provedbu svakog pojedinog od navedenih sedam modela državnih potpora. Modeli potpore, čija je provedba kontinuirana, a namjena kompenzacijska, su : 1. sufinanciranje dijela troškova zbog otežanih uvjeta i povećanih troškova poslovanja u ribarstvu (plavi dizel), 2. tržišna kompenzacija, 3. model poticanja proizvodnje u ribarstvu. Njihova će provedba uslijediti odmah. Donošenje Pravilnika za provedbu ova tri modela potpore planirano je tijekom sljedećih mjesec dana, a priprema Pravilnika za provedbu ostalih modela potpore predviđena je do kraja ožujka 2014. godine. Ministarstvo poljoprivrede očekuje podršku i sudjelovanje Hrvatske obrtničke komore u procesu izrade Pravilnika za provedbu navedenih modela potpore. Dodatne informacije i obavijesti vezane uz provedbu potpora u ribarstvu bit će dostupne na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, a resorno ministarstvo će na odgovarajući način proslijeđivati obavijesti i prema komorskim organizacijama ( HOK i HGK ). Više informacija vezanih uz proces pripreme za provedbu državnih potpora u ribarstvu dostupno je na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede (http://mps.hr/ribarstvo). Hrvatska obrtnička komora Odjel za organizaciju rada cehova Ilica 49, 10000 Zagreb