Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

cjelozivotno obrazovanje za podzetnistvo zicer plavi ured

Predmet javnog poziva

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu.

Iznos proračunskih sredstava

U proračunu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

Korisnici

Ovaj poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi prijavitelji po ovom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • imaju prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta, osim subjekata osnovanih u 2021. i 2022. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih),
 • imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće,
 • njihovi povezani subjekti imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće,
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti sukladno Uredbi (EU) br. 1407/2013,
 • imaju (kao i njihovi povezani subjekti subjekti) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti,
 • nisu (kao niti njihovi pojedinačni vlasnici i povezani subjekti) poduzetnici u teškoćama, nisu u blokadi niti je nad njima otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
 • podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Fizičke osobe su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Programu ukoliko su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Namjena sredstava

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. godine s osnove:

 • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08),
 • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik,
 • polaganja naučničkog ispita,
 • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika,
 • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Iznos potpore

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00 /1.500,00 kuna,
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna,
 • Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna,
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita najviše – 5.400,00 kuna,
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) stvarni troškovi školarine,
 • Polaganje naučničkog ispita – 1.200,00 kuna,
 • Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju – 800,00 kuna,
 • Završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu – 2.000,00 kuna,
 • Izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja/obnova dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora prema stvarnim troškovima.

Intenzitet potpore i način isplate

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva se isplaćuju korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore nakon dostave Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Način i rok podnošenja prijave

Prijave se zaprimaju od 11. travnja 2022. godine, a otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31. listopada 2022. godine.

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

Potpora se odobrava korisnicima koji udovoljavaju propisanim uvjetima prema redoslijedu zaprimanja prijava do konačne raspodjele ukupnog iznosa osiguranih proračunskih sredstava.

 

Više informacija o ovom pozivu pročitajte na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.