Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Javni poziv otvoren je do 15. lipnja 2018. godine.
Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018. godinu.
Ciljevi ovog Programa su:
• očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta,
• jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta,
• povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda.
U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa.
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.
Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).
Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge. Proizvodi koji se generacijama proizvode u obrtima, a sada se koriste kao suveniri u turističkoj ponudi kulturne baštine Republike Hrvatske također se mogu smatrati tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima.
Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:
• imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
• su registrirani najmanje 2 godine do trenutka podnošenja prijave,
• zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini,
• imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
• koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
• su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti,
• imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene
• njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene,
• njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
• nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
• nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije,
• podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.
Prihvatljivi troškovi
• ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,
• nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
• poboljšanje i prilagodba poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti,
• edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika,
• priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te Znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta,
• upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
• usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.),
• marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala)),
• sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova) za 2018. godinu.
Neprihvatljivi troškovi
• troškovi nastali prije datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore (datum potpisa zadnjeg potpisnika) izuzev troškova komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma,
• troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave,
• porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije),
• nabava rabljene opreme,
• nabava/kupovina/najam vozila,
• carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.),
• troškovi izgradnje, dogradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta,
• troškovi studija,
• tečajevi stranog jezika,
• najam opreme,
• potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala,
• izrada promidžbenog materijala (ambalaža, vrećice, letci i sl.),
• obnavljanje certifikata, kontrolni audit,
• web-hosting,
• oglašavanje u medijima.
Intenzitet potpore i način isplate
Sredstva se odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova.
Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore u roku od 10 radnih dana od dana primitka potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratne potpore od strane korisnika te solemnizirane bjanko zadužnice.
Način podnošenja prijave
Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija. Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Više informacija saznajte na sljedećoj poveznici https://www.mingo.hr/page/objava-otvorenog-javnog-poziva-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta-za-2018