Natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Odjel za organizaciju rada cehova
10000 Zagreb, Ilica 49

Zagreb, 09.06.2016.

 Područne obrtničke komore
 Udruženja obrtnika
 Ceh za poljodjelstvo

• elektroničkom poštom, svima
Predmet : NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu.
(Narodne novine 53/16)
– informacija, dostavlja se

Poštovani,

obavještavamo Vas da je na temelju Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava na temelju Programa »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu (klasa: 310-26/16-01/27, urbroj: 525-09/1384-16-9 od 2. lipnja 2016. godine), Ministarstvo poljoprivrede objavilo

NATJEČAJ
za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 53/16. od 08.06.2016.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet Natječaja je dodjela namjenskih bespovratnih financijskih sredstava za pokriće dijela troškova izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, sukladno Programu »Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta« za 2016. godinu (klasa: 310-26/16-01/27, urbroj: 525-09/1384-16-9 od 2. lipnja 2016. godine), u daljnjem tekstu: Program.

Tekst Programa dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici sredstava ovog Programa su skupine proizvođača, sukladno člancima 3. i 49. Uredbe (EU) 1151/2012, od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, bez obzira na pravni oblik skupine, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– članovi skupine su pretežito proizvođači ili prerađivači istoga proizvoda

– skupština ili drugo mjerodavno tijelo skupine je donijelo odluku o zaštiti naziva proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta

– skupina je potpisala predugovor/ugovor u 2015. ili 2016. godini s izrađivačem specifikacije proizvoda za usluge izrade prijedloga specifikacije proizvoda i izrade specifikacije proizvoda, koji nije član skupine i nije vlasnički povezan s članovima skupine, koja će se izraditi u roku do najduže 24 mjeseca od potpisivanja predugovora/ugovora

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI, IZNOS I UDIO POTPORE, PRAVILA DRŽAVNE POMOĆI

Sredstva javne potpore iznose ukupno 589.000 kuna.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje:

a) 75% troškova izrade prijedloga specifikacije proizvoda i specifikacije proizvoda, najviše do 50.000 kn;

b) 85% troškova za laboratorijska ispitivanja, potrebna za izradu specifikacije proizvoda, najviše do 10.000 kn,

c) 75% troškova za anketna ispitivanja tržišta, najviše do 15.000 kn.

Visina potpore po pojedinom korisniku ne može prijeći 75.000 kn (uključujući PDV).

Zakonska osnova za ovu potporu sadržana je u članku 4. Zakona o državnim potporama (Narodne novine broj 47/2014) koji određuje potpore male vrijednosti, »de minimis« pravilo.

NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu podnosi se na propisanom Obrascu zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koji je sastavni dio ovog Natječaja i nalazi se u Prilogu I., zajedno s propisanom dokumentacijom iz točke 5. ovog Natječaja i šalje se preporučenom poštom s povratnicom ili predaje osobno u roku od 60 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva napisanom na poleđini omotnice, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj – Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta – ne otvarati«.

Molimo da informaciju proslijedite članstvu.