Radni sastanak Ceha za ribarstvo i predstavnika Uprave ribarstva

CEH ZA RIBARSTVO ODRŽAO RADNE SASTANKE SA PREDSTAVNICIMA UPRAVE RIBARSTVA Na Lastovu je 25. kolovoza u organizaciji Ceha za ribarstvo i marikulturu Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije i Strukovne grupe za ribarstvo pri HGK – Županijskoj komori Dubrovnik održan radni sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva na temu: “Regulacija ribolova u Parku prirode Lastovo”. Na temu “Definiranje iskrcajnih mjesta i ribarskih luka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji” i “Aktivnosti vezane uz uspostavu lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu (FLAG)” isti sudionici održali su sastanak u Dubrovniku, 26. kolovoza. Sastanku na Lastovu se odazvao veliki broj lastovskih ribara, načelnik Općine Lastovo, te ravnatelj Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje kojima su prezentirani prijedlozi regulacije ribolova na području Parka prirode Lastovsko otočje. Ispred Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede sastanku su nazočili pomoćnik ministra poljoprivrede Ante Mišura i načelnik Sektora Josip Marković, ispred Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita Sanja Matić Skoko. Nakon sadržajne rasprave zaključeno je da će se s obzirom na ponuđena dva modela rješavanja problema ovdašnjeg ribolova i prijedloga koje su iznijeli sami ribari, napraviti prijedlog Pravilnika koji će biti dostavljen svim akterima ribarstva na konačnu doradu. Ribari su pozitivnim ocijenili napor Uprave ribarstva da se razgovorom “na terenu” dođe do optimalnog rješenja ribolova u parku prirode Lastovo. Sastanku u Dubrovniku se odazvao veliki broj ribara, predstavnika lokalne Uprave i samouprave, lučkih uprava, nadležnih Upravnih odjela DNŽ-e, komora i lokalnih akcijskih grupa. Potrebno je precizno definirati iskrcajna mjesta i ribarske luke za koje postoji interes ribara kao i tehničke mogućnosti i suglasnost lokalne zajednice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo u programskom razdoblju 2014.-2020., za Republiku Hrvatsku od ukupno 252,6 milijuna eura, za njihov razvoj, rekonstrukciju, opremanje i sl. osigurava 37 milijuna eura. Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. službeno je upućen Europskoj komisiji u veljači 2015.g. i sredinom rujna 2015.g. očekuje se njegovo odobravanje, nakon čega će se ići na raspisivanje natječaja prema mjerama za koje smo se odredili u istom. Na sastanku je zaključeno da će se Upravi ribarstva u roku od dvadesetak dana dostaviti popis iskrcajnih mjesta i ribarskih luka u DNŽ-i, nakon sastanka na kojem bi sudjelovali predstavnici ribara, lučkih uprava, zainteresiranih gradova i općina DNŽ-e, nadležnih Upravnih odjela DNŽ-e, na kojem bi se utvrdio optimalan broj iskrcajnih mjesta i ribarskih luka, njihovo radno vrijeme, koordinator i sl. Naime, rok za dostavu popisa iskrcajnih mjesta Europskoj komisiji je kraj godine te će se nakon potvrde istih moći raspisivati natječaji i odobravanje sredstava za njihovo uređenje sukladno uvjetima iz natječaja. Ukazalo se na značaj uspostave lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu, tzv. FLAG-ova. za koje je Uprava ribarstva predvidjela sredstva za dodjelu pripremne potpore u okviru održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja. Uvjeti, kriteriji i način dodjele pripremne potpore biti će definirani Pravilnikom za dodjelu “Pripremne potpore”, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., sukladno Uredbi (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. Ispred Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede sastanku su nazočili pomoćnik ministra poljoprivrede Ante Mišura i načelnici Sektora Uprave ribarstva Irena Jahutka, Mario Rogošić i Josip Marković.