Evidencije o radnom vremenu i evidencije o radnicima

Evidencija o radnom vremenu i evidencije o radnicima Već smo spomenuli da je objavljen novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 32/15 28.03.2015.), ali kako nisu bili propisani obrasci prema istom pravilniku, te je bilo različitih tumačenja oko načina vođenja tih evidencija, na stranicama www.hok.hr objavljeni su primjeri istih koje možete preuzeti. U “Narodnim novinama” broj 32 od 20. ožujka 2015. godine objavljen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koji je stupio na snagu od 28. ožujka 2015. godine, od kojeg dana postoji i obveza obrtnika kao poslodavaca da ga primjenjuju. Propisana obveza vođenja evidencija za obrtnike koji imaju zaposlene radnike nije novost jer su i do sada bile obvezne temeljem prethodnih pravilnika iz 2010. i 2011. godine. Pravilnikom su i nadalje propisane dvije evidencije: – evidencija o radnicima – evidencija o radnom vremenu. Značajnije novosti koje donosi novi Pravilnik u odnosu na prethodne odnose se na obvezu da se u evidenciji o radnicima vode podaci o mjestu (za strance i o državi) rođenja, podaci o radnicima koji dodatno rade kod obrtnika i suglasnost poslodavca kod kojeg su redovno zaposleni te podaci o privremenom ustupanju radnika povezanom poslodavcu. Za obrtnike je važno napomenuti da je i nadalje ostala obveza vođenja jednostavnije evidencije učenika na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, isto kao i za osobe na stručnom osposobljavanju. Kod evidencije o radnom vremenu novina je obveza evidentiranja dnevnog i tjednog odmora, neplaćenog dopusta, odsutnosti radnika na njegov zahtjev, korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta i drugih roditeljskih prava, odsutnosti u kojem radnik svojom krivnjom ne obavlja poslove, smjenski i dvokratni rad te vrijeme terenskog rada. Novost je također i to da poslodavac evidencije o radnom vremenu treba voditi i za radnike ustupljene od strane agencije za privremeno zapošljavanje, kao i nešto pojednostavljeni oblik evidencije za radnike na izdvojenom mjestu rada tj. za rad od kuće ili na terenu. Za članove kućanstva koji obrtniku pomažu u obavljanju obrta i nadalje nema obveze vođenja evidencije radnog vremena, osim za one članove kućanstva koji su kod obrtnika zaposleni kao radnici na temelju ugovora o radu. Obrasci evidencija nisu propisani, što znači da obrtnici izgled evidencije mogu prilagoditi svojim potrebama, uz obvezu da u njima osiguraju sve propisane podatke. Evidencije se mogu voditi na papiru ili u elektroničkom obliku, a dozvoljeno je i korištenje kratica za koje u evidenciji mora biti sadržano objašnjenje. Kazne za slučaj da obrtnik ne vodi propisane evidencije ili ih ne vodi na propisani način, utvrđene su Zakonom o radu u visini za najteže prekršaje poslodavca. Prekršajna kazna za obrtnika kao fizičku osobu može se izreći u rasponu od 7.000,00 kn do 10.000,00 kn. Evidencija o radnicima Evidencija o radnicima, (tzv. ) je evidencija o osobnim podacima radnika i podacima vezanim uz radni odnos. Evidencija se vodi u obliku knjige ili elektronički. Podaci za svakog radnika moraju se upisati danom zasnivanja radnog odnosa i dopunjavati sve do prestanka radnog odnosa, čuvati se mora za svakog radnika najmanje 6 godina od dana prestanka rada tog radnika. Radnik je dužan svaku promjenu podataka prijaviti poslodavcu najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene. Primjer obrasca (oblik nije propisan) Evidencije o radnicima u privitku. Evidencija osobama čiji rad obrtnik koristi Osim evidencije radnika, Pravilnikom je propisana i obveza evidentiranja drugih grupa osoba čijim se radom obrtnik koristi, a to su: – radnici privremeno ustupljeni od povezanih društava – osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa – redoviti studenti i učenici koji rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara i srednjoškolskih ustanova – redoviti učenici koji kod obrtnika pohađaju praktičnu nastavu i vježbe naukovanja – osobe koje kod poslodavca obavljaju rad za opće dobro (volonteri). Kao i evidencija radnika, tako se i ova evidencija se vodi u obliku knjige ili elektronički. Podaci za svaku osobu moraju se upisati danom početka rada kod obrtnika i vode se do prestanka rada, a čuvati se mora za svaku osobu najmanje 6 godina od dana prestanka rada. Primjer obrasca (oblik nije propisan) Evidencije o radnicima možete preuzeti na www.hok.hr. Evidencija o radnom vremenu se može voditi na papiru ili u elektroničkom obliku. Obrazac nije propisan, no propisani su obavezni podaci. Osim tih podataka, poslodavac mora voditi i druge podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarivanje prava radnika (npr. podaci koji su ranijim Pravilnikom bili propisani kao obvezni za rad noću, u dana blagdana ili prekovremeno, te za smjenski ili dvokratni rad). Evidencija o radnom vremenu mora se voditi po razdobljima isplate plaće. Način upisivanja određuje poslodavac. Kod vođenja evidencije na papiru obrtnik može odabrati da li će na jednom listu voditi sve radnike za svaki dan posebno, ili će na jednom listu voditi sve podatke za jednog radnika kroz mjesec dana. Važno je napomenuti da je novim Pravilnikom propisano kako se podaci moraju upisati na kraju radnog dana, dok je prema ranijem Pravilniku to bilo do kraja slijedećeg dana. Samo iznimno neki podatak koji do kraja radnog dana nije poznat, može se upisati kasnije, ali odmah po saznanju za taj podatak. Nije potrebno upisivati podatke koji ne postoje u nekom mjesecu za određenog radnika (npr. ako nije koristio godišnji odmor, ta će rubrika ostati nepopunjena). Za radnike na izdvojenom mjestu rada, evidenciju o radnom vremenu može voditi radnik koji na tom mjestu radi, a obrtnik ju je dužan kontrolirati. Obrtnik ima obvezu voditi evidenciju i za radnike koji su članovi njegova kućanstva, ako su u obrtu u radnom odnosu na temelju ugovora o radu. Isto se odnosi i na druge radnike koji samostalno određuju svoje radno vrijeme, ako s njima nije posebno ugovorena samostalnost u određivanju najdužeg trajanja radnog vremena, noćnom radu te dnevnom i tjednom odmoru. Radnici imaju pravo uvida u evidencije o radnom vremenu.