Aktualne javne rasprave – Pravilnika o malom obalnom ribolovu

Pravilnik o malom obalnom ribolovu U tijeku je savjetovanje s dionicima, udrugama, interesnim skupinama i pojedincima, te zainteresiranom javnošću povodom izrade nacrta Pravilnika o malom obalnom ribolovu. Ovim se nacrtom prijedloga Pravilnika propisuju broj sudionika koji će moći prijeći iz kategorije malog ribolova u gospodarsku kategoriju malog obalnog ribolova, i temeljem povlastice za mali obalni ribolov obavljati ribolov u 2015. godini, kao i kriteriji za kreiranje rang liste podnositelja zahtjeva. Kako je broj sudionika u obavljanju malog obalnog ribolova (koji će temeljem važećih odobrenja za mali ribolov ostvariti pravo na obavljanje ribolova po izdavanju povlastice za mali obalni ribolov), ograničen na 3.500 godišnje, predviđeno je da se svi podnositelji zahtjeva za izdavanje povlastica za mali obalni ribolov boduju prema definiranim kriterijima, te da prvih 3.500 s rang liste imaju pravo obavljati mali obalni ribolov. Osnovni uvjet za mogućnost ostvarivanja prava ribolova temeljem povlastice u okviru kategorije malog obalnog ribolova je važeće odobrenje za mali ribolov kao i vlasništvo ili pravo raspolaganja plovilom. Kako bi se ostvarili dodatni bodovi prema određenim kriterijima koji će podnositelju osigurati više mjesto na rang listi, podnositelji će uz zahtjev morati priložiti i odgovarajuću dokumentaciju koja je navedena u Pravilniku. Kako je mali obalni ribolov gospodarska kategorija ribolova, uz pravo na ribolov mrežama i pravo prodaje ulova iz tog oblika ribolova, svi sudionici malog obalnog ribolova imaju i obveze koje do sada kao “mali” ribari nisu imali, kao na pr. redovno izvješćivanje o ulovu i ribolovnom naporu, zadovoljavanje uvjeta u pogledu očuvanja kvalitete i zdravstvene ispravnosti svojih proizvoda ribarstva pri stavljanju u promet i sl. Sva plovila koja su bila upisana u odobrenja za mali ribolov su upisana u registar ribolovne flote Republike Hrvatske i tu trajno ostaju. U ribolovu će svake godine moći sudjelovati 3 500 plovila upisana u povlastice za mali obalni ribolov prema rang listi. Upis novih plovila u registar, odnosno brisanje starih je moguće po principu zamjene plovila uz uvjet da se pritom ne povećava kapacitet flote. Na jedno plovilo se može izdati samo jedna povlastica, a u povlasticu se može upisati samo jedno plovilo .Mišljenja smo da oni “mali“ ribari koji nisu koristili mreže u ribolovu, a love isključivo za svoje potrebe nemaju razloga za prelazak u mali obalni ribolov, niti bi trebali podnositi zahtjev za povlasticu, ako radi ničega drugoga, a ono radi solidarnosti s onima kojima je povlastica stvarno potrebna. Slijedom navedenog, Ministarstvo poljoprivrede otvara javnu raspravu o Pravilniku o malom obalnom ribolovu koja će trajati idućih 7 dana (od 13.01.2015. do 20. 01. 2015. godine), budući navedenu problematiku smatramo važnom, ovim putem pozivamo javnost da se aktivno uključi u javnu raspravu sa svojim prijedlozima. Kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara svi zainteresirani mogu svoja mišljenja, prijedloge, primjedbe i komentare uputiti najkasnije do ponedjeljka 20. siječnja 2015. godine, isključivo na predviđenom obrascu i dostaviti na e-mail adresu: vlatka.vranesic@mps.hr . Nacrt prijedloga Pravilnika o malom obalnom ribolovu Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi