Odluka o osnovici i plaćanju doprinosa HOK-e

Na temelju članka 81. Zakona o obrtu (>Narodne novine< 143/13) i članka 23. Statuta Hrvatske obrtničke komore (>Narodne novine< broj 21/99, 62/02, 158/02, 101/04, 187/04, 12/06, 89/08 i 81/09), Skupština Hrvatske obrtničke komore na 8. sjednici održanoj 23. prosinca 2013., donijela je Odluku o obveznicima, osnovici i načinu plaćanja komorskog doprinosa. Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, osnovica te način i rokovi plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta. Članak 2. Obveznici plaćanja obveznog komorskog doprinosa su: - obrtnici, - trgovci pojedinci koji obavljaju obrt iz članka 6., stavka 1. Zakona o obrtu, - fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno učlanile u članstvo Hrvatske obrtničke komore na temelju članka 77. stavka 5. Zakona o obrtu. Članak 3. Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike nastaje danom upisa u Obrtni registar. Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za trgovce pojedince nastaje danom izdavanja rješenja mjesno nadležnog županijskog ureda o ispunjavanju zakonom utvrđenih uvjeta za obavljanje obrta. Obveza plaćanja doprinosa za fizičke i pravne osobe koji su se dobrovoljno učlanili u članstvo Hrvatske obrtničke komore nastaje danom donošenja odluke o prijemu u članstvo Hrvatske obrtničke komore. Članak 4. Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za obrtnike prestaje danom brisanja iz Obrtnog registra. Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za trgovce pojedince prestaje danom brisanja iz evidencije mjesno nadležnog županijskog ureda. Obveza plaćanja obveznog komorskog doprinosa za fizičke i pravne osobe iz članka 3. stavka 3. ove Odluke prestaje danom donošenja odluke nadležnog tijela Hrvatske obrtničke komore. Članak 5. Odredbe članaka 3. i 4. ove Odluke odgovarajuće se primjenjuju na slučajeve sezonskog obavljanja obrta kao i kod privremene obustave obavljanja obrta. Članak 6. Obvezni komorski doprinos za jedinstveni sustav organiziranosti obrta mjesečno iznosi 2% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka, sukladno Zakonu o porezu na dohodak (trenutno 44,00 kn mjesečno). Raspodjela prihoda iz obveznog komorskog doprinosa za udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Hrvatsku obrtničku komoru utvrđuje se u sljedećim omjerima: - Udruženjima obrtnika 52,27% od ukupnog doprinosa, - Područnim obrtničkim komorama 25% od ukupnog doprinosa, - Hrvatskoj obrtničkoj komori 22,73% od ukupnog doprinosa. Članak 7. U pogledu zastare primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona. Članak 8. Obvezni komorski doprinos obveznici uplaćuju u rokovima dospijeća prema sljedećem rasporedu: Tromjesečje Datum zaduženja Rok za uplatu Period zaduženja I 15. veljače 28. veljače siječanj - ožujak II 15. svibnja 31. svibnja travanj - lipanj III 15. kolovoza 31. kolovoza srpanj - rujan IV 15. studenoga 30. studenoga listopad - prosinac