Novi zakon o obrtu

Novi Zakon o obrtu, koji je Hrvatski sabor donio 22. studenoga, objavljen je 2. prosinca u “Narodnim novinama”, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave, odnosno 10. prosinca. Izuzetak je odredba članka 81. stavka 2. podstavka 7. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 2014. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o obrtu, (>Narodne novine<, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03., 68/07., 79/07. i 40/10.). Podsjetimo, Hrvatska obrtnička komora tijekom proteklih mjeseci isticala je kako se ovakvim Zakonom o obrtu ne rješavaju glavni problemi obrtništva niti su postignuti traženi ciljevi, a to je izjednačavanje prava obrtnika s drugim poduzetnicima u ovo krizno vrijeme te poboljšavanje uvjeta poslovanja obrtnika. Ni jedna primjedba Hrvatske obrtničke komore nije prihvaćena. Tekst Zakona o obrtu dostupan je na sljedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3065.html